1. vvLyrics
  2. 二世祖
  3. 電白黎話好

二世祖 電白黎話好 LRC歌詞

歌曲 電白黎話好二世祖 演唱。

下載電白黎話好LRC歌詞

電白黎話流行歌集
『幻影◇一族』
電白黎話好
二世祖
www.mxpsh.com
黎話度地跌 黎話度電白
無論你知無知 呀無能當伊無存在
想了解電白 愛先了解黎話
黎話是能最快 最快體現電白文化
可能黎話無好聽 可能黎話無好學
其實只愛沙力 好快就能學北
電白最好 靚妹靚子任你羅
無論是濫邁看風景
中國第一灘就絕頂
黎話最好 好話醜話表達好
所以愛去積極推廣
讓伊繼續發揚光大 wo...
無論度地跌 快快來電白
你就邁再猶疑 電白保證你會滿意
黎話你快學 保證無會錯
無論學朵呆四
都會知號黎話好處
可能黎話無好聽 可能黎話無好學
其實只愛沙力 好快就能學北
電白最好 靚妹靚子任你羅
無論是濫邁看風景
中國第一灘就絕頂
黎話最好 好話醜話表達好
所以愛去積極推廣
讓伊繼續發揚光大
電白最好 靚妹靚子任你羅
無論是濫邁看風景
中國第一灘就絕頂
黎話最好 好話醜話表達好
所以愛去積極推廣
讓伊繼續發揚光大
電白黎話好
『幻影◇一族』
www.mxpsh.com

Download 電白黎話好 LRC Lyrics