1. vvLyrics
  2. 大吃懶
  3. 大吃懶進行曲

大吃懶 大吃懶進行曲 LRC歌詞

歌曲 大吃懶進行曲大吃懶 演唱。

下載大吃懶進行曲LRC歌詞

06.大吃懶進行曲
作、編曲:鄭凱 詞:張愷
連平縣大吃懶樂隊
<大吃懶進行曲>專輯
大吃懶樂隊網站:http://www.vit8.com

卷日在屋跨矛事做看電視發獃
打倒兩個電話喊倒同稱來打牌
崖問你在耐
崖問你在耐
在怒做麥個
快D過來撈崖打牌

奪日在屋跨矛事做頭暈心情壞
打了兩個電話湊倒同稱去行街
崖問你在耐
崖問你在耐
在怒做麥個
快D撈崖一齊行街

肚拔餓袋穩幾吊錢就去買茄板
看到老闆娘計身材好肥鬥雞眼
老闆娘幾話
五角錢一愧
崖D都矛賺
崖D一分錢也門賺

亞媽正出街去買倒一個烏蠅噠
崖麥個都無D就拿到來打黃CIA
奔亞媽盡罵
奔亞媽盡罵
崖系眉眼瞎
真系矛人有崖笨CIA

(哈哈)


湊到同稱一齊就去石龍打紙炮
一下點着四個大頓嚇到崖賴尿
你在解偷笑
你在解偷笑
你每博博表
還好意思在解打紙炮

每不清早八點鐘騎單車去跑步
跑到一半肚拔痛歸屋家哦利肚
屋家人其話
屋家人其話
崖是蠻豬古
崖就是一個蠻豬古

五十吊錢炒粉還有五穀牛肉串
再喊蘿蔔豆腐角啊還有豬皮酸
你是門是飯
五十掉抄粉
你都無夠分
保證你吃到囊囊尊

搞麥改你撈崖分手還無到兩日
原來你撈怒個滿仔奪日發信息
正無到兩日
正無到兩日
崖真是好急
火都起崖真是好急

一隻星期洗倒一次衫褲撈鞋襪
明床肚下耐都亂FI真系好拉夾
屋跨人幾話
屋跨人幾話
好去剪頭髮
真系矛人有崖拉夾

每不日都睡到12點鐘正吃飯
每天生活都系一樣真系好簡單
屋跨人幾話
屋跨人幾話
崖系大吃懶
簡直就系一個大吃懶

大吃懶樂隊QQ群:1060840

Download 大吃懶進行曲 LRC Lyrics