1. vvLyrics
  2. 朴孝信
  3. 雪之花--(對不起我愛你 主題曲)

朴孝信 雪之花--(對不起我愛你 主題曲) LRC歌詞

下載雪之花--(對不起我愛你 主題曲)LRC歌詞


snow flower 雪之花 (對不起我愛你 主題曲)
演唱:朴孝信
製作
o nu zai ki luo qi ku lin jia lin da la so
da kou mi qi na ton su gu ku dai wako ku yin nai you
su nu ma jiu qia ku ku jian kan ji la tu
han kai yin nin go man non lu
nu mu lv nen gen mu yo
a lang ni qia na wu qi nen ma ku
kia wu lu ka ka o wu nai yo
qi genm xi yi gao li gei wei lu
ku dai lu pu nai ya yi tuo
ken qia lv wu nai yo
qi genm wu lai ai qia nen gu qi ba a pu miao
hang gai yi neni sun gan lv
nai mu den gon den xi kai qiu gou xi po
yi long ga si mi kei da la na yo
yo kou gi ma na na ga a ni ha yo
yu lo ki go da sa lang a nen dai
ken qiu nen ma mi yi lu bu yin gou qiu
Potorick
ku dua kai qi nla miao du duang yi lv la tu
hai su yi sun gan ma ga tan
ku long gei bu ni tu nai yo
o nu li qi na gu duo jia gan xi na tu
wu li sa lang yao bu na ki ki tu a bu yi so yo
Potorick
pa la li na ai qia wu len den gu
o du wu pa ma jiu kai wu miao
ku dai a pu gi ya ma qiu dou
na ga dai qi wo siu gai wo ha nen ku mi so lu
gu dong xi na li len sa ha ya nen gu ta lo
wu li gon tou ni ga li ga
wo mi sa hianen hiangten wo len nen qi
a li v qio mu du luo ga yo
mu nu ga wei ai na sa lang gang na yo
mu wo xi dun da ai qio gu wu xi po
yu long kai sa lang yin jiu pu wo so yo
Potorick
gu xi gai da yin niu gou dou den ji ya nan da mian
kiao en ta gia lv dai ku dai yin lv qiu su kan dai
o ton na niu niu mu lai jiu jiu du su ken bo bi du
o jia na gi on jia na qiu tai yin su kai yo
Potorick
qi genm wu lai ai qia nen gu qi ba la pu miao
hang gai yi neni sun gan nv
nai mu den gon den xi kai qiu gou xi po
yi long ga si mu kei da la na yo
wo ji mo na yo na lv ka na pa yo
ku jia ku dai yin kia kia so
hang gai yi gu xi pu man pu yi dai gu
ka xi ku dai lu xi a ni ta yo
ku dai obuxi na li ya wo li kan sa lang
kou lv gia du~ ka nu ku si pu so
ku dai men na ga su men qiu en xi
qia lu qiu o lv ku lv na yo
ya o li na kia ta ku tai yi so yo~~~
Potorick製作 Thank U !

Download 雪之花--(對不起我愛你 主題曲) LRC Lyrics