1. vvLyrics
  2. 澎恰恰
  3. 咱的台灣人

澎恰恰 咱的台灣人 LRC歌詞

歌曲 咱的台灣人澎恰恰 演唱。

下載咱的台灣人LRC歌詞

13.咱的台灣人
思念我君坐在窗
東邊月娘紅
春風吹着我一人
未得照希望
離開這久的台灣
無想咱鄉村
甲來又擱這呢窮
誰人袂怨嘆
日思夜夢的田園
如今離開千里遠
不論身軀在外遠
猶原暝日割心腸
心內一直有希望
草枝花蕊我喜歡
台灣人啊台灣人
咱的將來有美夢

Download 咱的台灣人 LRC Lyrics