1. vvLyrics
  2. 王子音樂
  3. 仰望你的榮光

王子音樂 仰望你的榮光 LRC歌詞

歌曲 仰望你的榮光王子音樂 演唱。

下載仰望你的榮光LRC歌詞

仰望你的榮光
歌詞製作:基督教→心情網
Www.XQWF.Com
抬頭仰望你的榮光
低頭卸下我的憂傷
我重擔 我罪愆
已經釘在十字架上
全心跟隨你的步伐
從此不再無助傍徨
你慈愛 你拯救
領我走向真理的光
我一生要仰望
我一生要宣揚
我要定睛仰望十架羔羊
我一生要仰望
我一生要宣揚
我要仰望羔羊的榮光
全心跟隨你的步伐
從此不再無助傍徨
你慈愛 你拯救
領我走向真理的光
我一生要仰望
我一生要宣揚
我要定睛仰望十架羔羊
我一生要仰望
我一生要宣揚
我要仰望羔羊的榮光
歡迎您來到 基督教→心情網
我一生要仰望
我一生要宣揚
我要定睛仰望十架羔羊
我一生要仰望
我一生要宣揚
我要仰望羔羊的榮光
向你仰望
仰望你榮光
歡迎您來到 基督教→心情網
仰望你榮光

Download 仰望你的榮光 LRC Lyrics