1. vvLyrics
  2. 王瑞霞
  3. 是我太軟心

王瑞霞 是我太軟心 LRC歌詞

歌曲 是我太軟心王瑞霞 演唱。

下載是我太軟心LRC歌詞


是我太軟心
王瑞霞
動態歌詞
編排

聽人在說你有新愛人
心內懷疑那會有可能
聽人在說你己經變心
猶原相信你對我最真
你的海誓阮的山盟
你我互相保證抹變形
看你跟伊出現阮目前
叫阮如何心會靜
到底為什麼到底為什麼
你是我最愛的人
偏偏傷害我最深
是我耳孔輕是我太軟心
才會對你的白賊話一直相信
是我耳孔輕是我太軟心
才會將你虛花的心當做是真

Download 是我太軟心 LRC Lyrics