1. vvLyrics
  2. 龍千玉
  3. 最後的舞伴

龍千玉 最後的舞伴 LRC歌詞

歌曲 最後的舞伴龍千玉 演唱。

下載最後的舞伴LRC歌詞

最後的舞伴
演唱:龍千玉
專輯:珍惜
詞曲:朱立勛 編曲:張振傑
LRC製作:
龍千玉歌迷QQ群:50111437

轉袂停霓虹 閃閃爍爍
五彩的燈光照鬧熱的舞池
香水摻酒味 相相也對對
別人快樂為何阮孤單買醉
來做阮最後的舞伴 賣問阮的名
鼓聲響舞步行 咱來跳完這首歌
來做阮最後的舞伴 賣問阮心晟
如今猶原悽涼影 誰人是阮最後的舞伴

LRC製作:
龍千玉歌迷QQ群:50111437

轉袂停霓虹 閃閃爍爍
五彩的燈光照鬧熱的舞池
香水摻酒味 相相也對對
別人快樂為何阮孤單買醉
來做阮最後的舞伴 賣問阮的名
鼓聲響舞步行 咱來跳完這首歌
來做阮最後的舞伴 賣問阮心晟
如今猶原悽涼影 誰人是阮最後的舞伴
來做阮最後的舞伴 賣問阮的名
鼓聲響舞步行 咱來跳完這首歌
來做阮最後的舞伴 賣問阮心晟
如今猶原悽涼影 誰人是阮最後的舞伴

最後的舞伴
演唱:龍千玉
LRC製作:
龍千玉歌迷QQ群:50111437

Download 最後的舞伴 LRC Lyrics