1. vvLyrics
  2. 龍千玉
  3. 胭脂水粉

龍千玉 胭脂水粉 LRC歌詞

歌曲 胭脂水粉龍千玉 演唱。

下載胭脂水粉LRC歌詞

胭脂水粉
演唱:龍千玉
專輯:珍惜

嘴點胭脂面抹水粉
惦在門邊 裝著笑容
誰人知阮心事重重
點一隻煙斟一杯酒
惦在窗邊 面帶笑容
阮的將來何去何從
當時要來隨在你安排
時鍾笑阮憨大呆
你要返去隨在你喜歡
陪伴阮身邊只剩日誌
擦掉胭脂洗清水粉
惦在床邊 面無笑容
誰人乎阮這呢傷重
月色沒明酸風陣陣
倒惦眠床 面帶青黃
有人在等你返去吃晚頓

Download 胭脂水粉 LRC Lyrics