1. vvLyrics
  2. 龍千玉
  3. 雪花夢

龍千玉 雪花夢 LRC歌詞

歌曲 雪花夢龍千玉 演唱。

下載雪花夢LRC歌詞

雪花夢
演唱:龍千玉
專輯:珍惜

雪花雪花親像滿天花等命運
無疑風起亂亂行
問我問我感情可比千玉般
偏偏崁在冰山等待日出
有情會溫暖我
無月暝的不夜城
只袸路燈照孤影
有情人的身軀邊
傷心甘無阮的名
冷夜冷心肝
怨也怨無聲
千滴淚阮的命
親像滿天的雪花
美麗有人會欣賞我

Download 雪花夢 LRC Lyrics