1. vvLyrics
  2. Dong Bang Shin KI
  3. 東方的斗魂

Dong Bang Shin KI 東方的斗魂 LRC歌詞

歌曲 東方的斗魂Dong Bang Shin KI 演唱。

下載東方的斗魂LRC歌詞


東方神起--東方的斗魂
世界盃主題曲
製作
(micky)en jei na nan mi de yo
ku dan an ei su sui nu ni
po gi ha ji an den mo su bun
na lu gen yue jue sie yo
no du i gie na su i tan kie bo yie jue jio

(u know)o lan si gan ku da lie jio
u li da si ha na dui nun
o chen man e ka sum ka su mei
tan gu ku lu san gie nong ho sie
gu dan du gua ha gei ha gei yo
wi lo ji an do lok

(hero&xiah)bo yie chu sei yo
tong bang e ta o lu nun bu go chu
yieng wan han sa lang gua po gi ha ji an nun gu tu ho nul
sei sang ka du ka gei u lie pie ji gei

(max)chin jieng a lu da un gu mul gu e jio
u li sa lang u lo da ga sa an go
bieng dun ma mul eye lu man jie yo
so nul na mi lie
ku dan gie tei i gei ha sei yo
sung li e na ga ji

mo dun sei sang sa lam du le ga xu mei

(hero)u li na su i tie jio
su e si ma nun da gua
nun mu la nei sie man si lien dui nun gie
(xiah)ka su mu wa ji kie go
en jei na chui sie nu da han
no lie ka nun kie su i ji ma la yo

nan mi die yo
ku le wa u li du le ha sieng i
han bien die ki jie ku man du lie na kie lan gie
sei gei lu da si nan bien u li du le pu ma nei

(hero)cha lang su kien dan ha ne jen sa yie

(xiah)pi sung u hiang hank Korea

Download 東方的斗魂 LRC Lyrics