Fama 農夫&黃泆潼 派對獵物 LRC歌詞

歌曲 派對獵物Fama 農夫&黃泆潼 演唱。

下載派對獵物LRC歌詞


Fama 農夫&黃泆潼-派對獵物(粵)
派對獵物(粵)
作曲:DJ Galaxy
作詞:Gigi+C-Kwan+6Wing
演唱:Fama 農夫&黃泆潼
(C)呀司機Galaxy,唔該前面轉左丫。
(G)系個度下嘩?
(6)系呀,個間Club呀!
(G)咁系咁二五千丫唔該。
(C+6)嘩!抵喎!
(C)拿!對一對表先,而家就十二點松d…
(6)咁咪睇下今晚邊個多d獵物囉!
Here I come, rock rock the party
Hot sexy girl just shake your body
(黃泆潼)Party people make some noise
趁今晚一起發亮 Baby dance all night long
Party people get you groove on
(get you get you get you groove on)
要將這首歌記下我們今晚一起唱吧
(C-Kwan)落到Party 梗系想見到Sexy ladies
但系圍埋黎既都系 Sexy 既媽咪
爬地着吊帶妖怪 貌似是拉身體似車胎
終於都有個靚女望住我又衰衰
咁dun一dun d煙灰想話同我咀對咀
你抽煙並不可怕
同我咪剛撐咀先可怕
見到佢貓下貓下 開始貓下貓下
諗住送佢返屋企趁依家啦
咪系酒吧個樓下個地下黎一下
"roour" 整個大 Pizza
好啦 我想返屋企
唔好扯住我大髀
我系ABC君 唔系方力申
好人 恕我未能做到
(6Wing)餵 Ladies 你睇我一眼
尖咀既D我玩足七晚
落Party我唔系好慣
但我乜野舞都識跳 適當位我識叫
(有靚仔呀有靚仔)
個個系得我唔系
我望你你就望住佢地
我問你你就問佢地
你去佢屋企定系佢去你屋企
點解我下下企完自己返屋企
點解我望着自己
愈望愈自卑
點解 都系俾百幾入黎
點解 大家都系一咪八幾
點解我成日問點解
但系解黎解去解唔到條褲頭帶
我企足一晚冇開聲
請問算唔算我系One night stand
當我Mic stand 得個擺字
呢個Party 冇意思
車~ 我落D
Scream~
我似派對動物
你似派對獵物
我到派對捕獵 你~
Make some noise
Party people make some noise

Download 派對獵物 LRC Lyrics