RossTallanma lubov LRC歌詞

歌曲 lubovRossTallanma 演唱。

下載lubovLRC歌詞

mi shie ya le dang sa si-mu-gu gou long.
in nei nang si dou-juan nan ma ne ber qia
yang na si-bu-la qiu sa to bo you sino
ber-lou-xia wai ber-lou-xia bai
lu-bi lu-bi
li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day
li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei
na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala
we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la
dei xiu jua mei lu mo nei bo nei man-xu
yi di leng shi-nai de ni shi-ni te-mo yi he qia
xia-si-ter xiu ti ga yan nei dou juan neixu
di-o di en
ya o na
lubi lubi
li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day
li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei
na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala
we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la
li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day
li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei
na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala
we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la
li qi wo long li qi-gu nei li bei xi-nei la hao le day
li sing no you sei-si-teng nei si nai bei shi-nei leng nu xiu bei
na xia ba na si-bei lei shua lu won xiong na-si bala
we ben silo xiu ni a-la-siyou-biu-la

Download lubov LRC Lyrics